Nasze przedszkole posiada Wpis do Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych prowadzony przez Wójta Gminy Kocmyrzowa o profilu edukacyjno- językowo-sportowym.

Realizujemy program wychowania w przedszkolu zgodny z nową podstawą programową wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn.23.XII.2008 r.) przeznaczony do pracy w grupach różnowiekowych w "małych przedszkolach".

Program naszego działania opiera się w znacznej mierze na poniższych założeniach:

 • - najważniejszym etapem naszego życia jest dzieciństwo,
 • - 50% zdolności człowieka do uczenia się rozwija się w pierwszych 4 latach życia,
 • - kolejne 30% wykształca się do ósmego roku życia,
 • - dzieci najlepiej się uczą tego, czego doświadczają wszystkimi zmysłami, należy je więc odpowiednio stymulować,
 • - dzieci rozwijają się wg. określonego schematu, należy więc nauczyć się go wykorzystywać,
 • - proste ćwiczenia fizyczne ogromnie wspomagają umiejętność uczenia się małego dziecka,
 • - dzieci są najlepszymi pedagogami, a ich rodzice pierwszymi nauczycielami,
 • - nauka, w tym także nauka czytania, pisania i liczenia może i powinna być zabawą,
 • - nasze domy, plaże, lasy, place zabaw, ogrody zoologiczne, muzea, teatry itd. są najlepszymi szkołami,


W związku z powyższym zwracamy uwagę na kształcenie wszystkich zmysłów. Podkreślamy rangę wielozmysłowego odbierania świata.

Przywiązujemy dużą wagę do edukacji przez ruch oraz własną aktywność dzieci. Uczymy badać, dociekać, ale także marzyć i bawić się wyobraźnią.

Kładziemy nacisk na współdziałanie i uczenie się współpracy. Zgodnie z koncepcjami Rudolfa Steinera czy Marii Montessori za wartościową uznajemy pracę w grupach mieszanych wiekowo i jesteśmy skierowani do dzieci w wieku 2,5-6 lat.

Naszym zdaniem wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju dziecka spełnia się poprzez:

 • - oparcie się na humanistycznych wartościach takich jak: DOBRO, PRAWDA i PIĘKNO,

 • - kierowanie się zasadą podmiotowości dziecka czyli np. poszanowanie jego godności, indywidualizacji podejścia, rozwijania umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach, tak z dziećmi, jak i z dorosłymi,
 • - wybranie modelu edukacji zintegrowanej tj. wspieranie wszystkich sfer osobowości dziecka oraz równoważenie zajęć o różnym charakterze: zdrowotnym, intelektualnym, artystycznym, społecznym,
 • - przyjęcie przewodniego założenia, że rozwój dokonuje się w toku własnej aktywności,
 • - podkreślenie, że ważną cechą oddziaływań pedagogicznych jest różnorodność (różnorodność świata w którym żyjemy, inność ludzi i wychowanków - ale wszyscy przynależymy do tej samej grupy społecznej, czyli do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty gminnej i narodowej,
 • - przesłankę potrzebności tj. uczyć żyć tu i teraz, ale przygotowywać do funkcjonowania w przyszłości, bo jak określił to Janusz Korczak "lata dziecięce są górami, z których rzeka bierze swój początek, rozpęd i kierunek".