STATUT
NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
„ CHATA WESOŁEGO SKRZATA”
W KOCMYRZOWIE


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Przedszkole „Chata Wesołego Skrzata” z oddziałem integracyjnym jest placówką niepubliczną realizującą podstawę programową wychowania przedszkolnego.
2. Siedziba przedszkola znajduje się w gminie Kocmyrzów-Luborzyca, wieś Kocmyrzów nr 237.
3. Organem prowadzącym przedszkole jest INW-EKO Consult Agata Kalandyk.
4. Ustalona nazwa używana przez przedszkole w pełnym brzmieniu:
Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Chata Wesołego Skrzata” w Kocmyrzowie
Kocmyrzów 237,
32-010 Kocmyrzów-Luborzyca
5. Przedszkole używa pieczęci o brzmieniu:

Niepubliczne Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym „Chata Wesołego Skrzata”,
Kocmyrzów 237,
32-010 Kocmyrzów,
tel. 662 167 009
Regon 356748790
NIP 937-215-85-35

§ 2

Przedszkole działa na podstawie:
Ustawy z dnia 7.09.1991r. o systemie oświaty [tekst jednolity Dz.U. Nr 256 poz. 2572 z 2004 r. z późniejszymi zmianami], rozporządzeń wykonawczych do tej Ustawy oraz na podstawie niniejszego statutu.

§ 3

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw wakacyjnych ustalonych w trakcie roku szkolnego.
2. Przedszkole pracuje w godzinach od 7.00 do 18.00 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

§ 4

1. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu zwana czesnym obejmuje:

 • a. świadczenia udzielane w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej,
 • b. świadczenia z zakresu wychowania i nauczania powyżej podstawy programowej tj. zajęcia sportowe z gimnastyką korekcyjną, rytmiczne, językowe, muzyczne, plastyczne, a także warsztaty i wycieczki,
 • c. wyposażenie dziecka w niezbędne materiały.

2. Wysokość czesnego ustala początkiem roku organ prowadzący.
3. Opłata za pobyt dziecka w przedszkolu płatna jest z góry do dziesiątego dnia każdego miesiąca przelewem na konto przedszkola.
4. Opłata czesnego nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu.
5. W przypadku zgłoszenia nieobecności dziecka w danym dniu do godziny 8.00, przedszkole zwraca dzienną opłatę żywieniową pomnożoną przez liczbę dni nieobecnych.
6. Na życzenie rodziców przedszkole może odpłatnie organizować dodatkowe zajęcia takie jak: nauka jazdy na nartach/snowbordzie, innych niż angielski języków obcych, nauki pływania, gry w szachy itp.
7. Istnieje również możliwość odpłatnego odwożenia dzieci do domu samochodem przedszkola. Dzieci niepełnosprawne są przywożone na zajęcia i odwożone do domu na koszt przedszkola.
8. Przedszkole zapewnia wyżywienie w wymiarze trzech posiłków dziennie, które objęte są dodatkową odpłatnością ustaloną przez dyrektora przedszkola.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 5

1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności nowej podstawie programowej wychowania przedszkolnego wydanej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23.12.2008r. [Dz. U. z 2009 r. Nr 4 poz. 17], koncentrując się na:

 • a. wspomaganiu indywidualnego rozwoju dziecka, udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
 • b. umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,
 • c. sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,
 • d. współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci i przygotowaniu ich do nauki szkolnej,

 • e. integrowaniu dzieci pełnosprawnych z niepełnosprawnymi.

 • 2. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych:
   a. zapewnienie opieki i wspomaganie rozwoju dziecka w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku,
  • b. uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, troska o zapewnienie równych szans, umacnianie wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu,
  • c. stwarzanie warunków do rozwijania samodzielności, dążenie do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,
   d. rozwijanie wrażliwości moralnej,
  • e. kształtowanie umiejętności obserwacji, ułatwiania rozumienia zjawisk zachodzących w dostępnym doświadczeniu dziecka, otoczeniu przyrodniczym, społecznym, kulturowym i technicznym,
  • f. rozbudzanie ciekawości poznawczej, zachęcanie do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
  • g. rozwijanie wrażliwości estetycznej, tworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
  • h. zapewnienie warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań pro zdrowotnych.


  § 6

  1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawą programową jest wspomaganie i ukierunkowywanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.
  2. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego.
  3. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w planach pracy poszczególnych oddziałów przedszkolnych.
  4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi od 15 do 30 minut.

  § 7

  1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych i sprawności psycho-fizycznej i umysłowej, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności:

  • a. zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
  • b. zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa - zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,
  • c. stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,
  • d. współpracuje z rejonową poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi, zapewniając w miarę potrzeb konsultację i pomoc.


  § 8

  § 8

  1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece wykwalifikowanej kadrze pedagogicznej. W oddziale integracyjnym pracuje dodatkowy personel opiekujący się dziećmi niepełnosprawnymi.
  2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.
  3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności, nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

  ROZDZIAŁ III
  ORGANY PRZEDSZKOLA

  § 9

  1. Organami przedszkola są:

  • a. Dyrektor przedszkola,
  • b. Dyrektor ds. pedagogicznych,
  • c. Rada Pedagogiczna,
  • d. Rada Rodziców, jeżeli została powołana,

  2. Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem.

  § 10

  1. Dyrektor przedszkola jest naczelnym organem wykonawczym, który kieruje działaniami wszystkich osób fizycznych i prawnych wykonujących zadania pedagogiczne na rzecz przedszkola, oraz nadzoruje wykonywanie tych zadań.
  2. Zadania dyrektora są następujące:

  • a. kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,
   b. koordynowanie opieki nad dziećmi,
   c. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
   d. przekazanie raportu o jakości pracy placówki Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej,
   e. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Dyrektorem ds. pedagogicznych, Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
   f. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
   g. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja ich uchwał,
   h. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
   i. organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
   j. współpraca z rodzicami, oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
   k. kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
   l. zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy, bhp, ppoż,
   m. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
   n. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,
   o. prowadzenie dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej i finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.


  § 11

  1. Dyrektor ds. pedagogicznych jest powoływany przez organ prowadzący.
  2. Dyrektor przedszkola może powierzyć dyrektorowi ds. pedagogicznych obowiązki wynikające z niniejszego statutu.
  3. Dyrektor ds. pedagogicznych reprezentuje przedszkole w zastępstwie dyrektora w zakresie powierzonym do reprezentacji.
  4. Wykonuje inne obowiązki powierzone przez dyrektora.
  5. Zadania dyrektora ds. pedagogicznych są następujące:

  • a. sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
  • b. koordynowanie opieki nad dziećmi,
  • c. planowanie, organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,
  • d. przekazanie raportu o jakości pracy placówki Dyrektorowi, Radzie Rodziców i Radzie Pedagogicznej,
  • e. opracowywanie programu rozwoju placówki wspólnie z Radą Pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki,
  • f. gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy,
  • g. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej i realizacja ich uchwał,
  • h. wstrzymywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa,
  • i. współpraca z rodzicami, oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,
  • j. doradzanie w kierowaniu polityką kadrową przedszkola, zatrudnianiu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
  • k. stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,
  • l. koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi.

  6. Od każdej decyzji dyrektora ds. pedagogicznych można się odwołać do dyrektora przedszkola.

  § 12

  1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele przedszkola.
  2. Rada Pedagogiczna:

  • a. opracowuje program rozwoju placówki,
  • b. podejmuje uchwały w sprawie innowacji, eksperymentów i zajęć autorskich,
  • c. uchwala regulamin pracy Rady Pedagogicznej,
  • d. ustala tygodniowy rozkład zajęć w grupach,
  • e. realizuje plany dydaktyczne i wychowawczo-opiekuńcze przedszkola.

  3. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem.
  4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej prowadzi dyrektor przedszkola.
  5. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów na posiedzeniach plenarnych.
  6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

  § 13

  1. Rada Rodziców jest organem powołanym przez rodziców dzieci przedszkola na zasadach dobrowolności.
  2. Zasady funkcjonowania Rady Rodziców są określane i zmieniane przez rodziców dzieci przedszkola w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola.
  3. Rada Rodziców jest organem doradczym, współpracującym z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną.
  4. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, w szczególności zaś:

  • a. opiniuje program rozwoju placówki,
  • b. proponuje Radzie Pedagogicznej innowacje i eksperymenty pedagogiczne, usprawnienia w pracy dydaktycznej oraz zmiany w organizacji pracy przedszkola,

  5. Rada Rodziców jest obowiązana do:
  • a. współdziałania z dyrektorem przedszkola i Radą Pedagogiczną w celu ochrony prestiżu i utrzymania wysokiej jakości pracy przedszkola,
  • b. wspomagania wysiłków organizacyjnych przedszkola służących jego celom statutowym.


  § 14

  1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
  2. Wszystkie spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

  ROZDZIAŁ IV
  ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

  § 15

  1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku lub ich potrzeb, zainteresowań i uzdolnień.
  2. Liczba dzieci w grupie nie przekracza 20 osób.
  3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola tworzony przez dyrektora przedszkola przy pomocy Rady Pedagogicznej.
  4. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

  • a. liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,
   b. liczbę pracowników.

  5. Ramowy rozkład dnia ustalony jest przez dyrektora przedszkola na wniosek Rady Pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.
  6. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
  7. Do realizacji potrzeb statutowych przedszkole posiada:
  • a. sale zajęć dla poszczególnych oddziałów,
   b. pomieszczenia administracyjno- gospodarcze,
   c. szatnię dla dzieci i personelu,
   d. ogród i salę gimnastyczną.

  8. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci na powietrzu.
  9. W trakcie zajęć poza terenem przedszkola opiekę nad dziećmi sprawują osoby dorosłe w ilości 1:10.

  § 16

  1. Przedszkole prowadzi rekrutację dzieci na dany rok szkolny w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, przy czym:

  • a. zapisy przyjmuje dyrektor,
   b. zapisy dokonywane są przez cały rok w ramach wolnych miejsc,
   c. o przyjęciu do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń.


  § 17

  1. Dyrektor może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w przypadku zalegania z odpłatnością za przedszkole lub jeśli dziecko nie uczęszcza do przedszkola bez zgłoszenia ponad 1 miesiąc.

  ROZDZIAŁ V
  WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA

  § 18

  1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Do oddziału integracyjnego uczęszczają również dzieci niepełnosprawne w liczbie max. 3 na grupę.
  2. Dziecko w przedszkolu posiada wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawa do:

  • a. właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo - wychowawczodydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
  • b. szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
  • c. ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
  • d. poszanowania jego godności osobistej,
  • e. poszanowania własności,
  • f. opieki i ochrony,
  • g. partnerskiej rozmowy na każdy temat,
  • h. akceptacji jego osoby.


  ROZDZIAŁ VI
  RODZICE

  § 19

  1. Do podstawowych obowiązków rodzica dziecka należy:

  • a. przestrzeganie niniejszego statutu,
  • b. respektowanie uchwal Rady Pedagogicznej,
  • c. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub pisemne upoważnienie osoby odbierającej dziecko zapewniając mu pełne bezpieczeństwo,
  • d. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
  • e. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.


  § 20

  1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego Rozwoju.
  2. Rodzice mają prawo do:

  • a. zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,
  • b. uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,
  • c. uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i psychologa w rozpoznaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
  • d. wyrażania i przekazywania nauczycielowi i dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.


  § 21

  Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu na wniosek rodziców, nauczycieli lub dyrektora placówki.

  ROZDZIAŁ VII
  NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

  § 22

  1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym. Do opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym specjalnym.
  2. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy. Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.
  3. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

  • a. planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
  • b. wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
  • c. prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,
  • d. stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,
  • e. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek, spacerów itp.,
  • f. współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną i inną,
  • g. planowanie własnego rozwoju zawodowego- systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach kształcenia zawodowego,
  • h. dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
  • i. eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
  • j. współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
  • k. prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • l. realizacja zaleceń dyrektora,
  • m. inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym,
   wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno- sportowym,
  • n. realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, a wynikających z bieżącej działalności placówki.


  § 23

  1. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

  • a. poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,
  • b. ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,
  • c. włączenia ich w działalność przedszkola.


  § 24

  1. Nauczyciel ma prawo do:

  • a. korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, Dyrektora ds. Pedagogicznych, Rady Pedagogicznej i Instytucji Naukowo-Oświatowych,
  • b. warunków pracy umożliwiających realizację programu dydaktycznego i wychowawczego,
  • c. szacunku dla swoich poglądów i przekonań,
  • d. oceny swojej pracy,
  • e. awansu zawodowego,
  • f. tworzenia programów autorskich,
  • g. wynagrodzenia zgodnego z przedszkolnym systemem wynagrodzeń i obowiązującymi przepisami prawa.


  § 25

  1. Prawa i obowiązki pracownicze nauczycieli określa „Kodeks Pracy”.

  § 26

  1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych:

  • a. w przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,
  • b. ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,
  • c. szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

  2. stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

  ROZDZIAŁ VIII

  § 27

  Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej: rodziców, dzieci, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

  § 28

  Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się udostępnienie statutu przez dyrektora przedszkola.

  § 29

  Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

  § 30

  Zasady gospodarki finansowej przedszkola określają odrębne przepisy. Zasoby materialne przedszkola pochodzą z:
  1. opłat Rodziców za opiekę i kształcenie ich dzieci,
  2. dotacji z Gminy,
  3. darowizn,
  4. środków uzyskanych od sponsorów,
  5. środków przeznaczonych przez organ prowadzący,
  6. środków pozyskanych z funduszy zewnętrznych.

  Właściciel